İşe Giriş Sağlık Raporu

OSGB işe giriş sağlık raporu; T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden ilgili kurum için İSG- Katip sözleşmesi olan işyeri hekiminden alınabilir. Özel hastaneden, aile hekiminden veya kuruluş için isg-katip sözleşmesi olmayan işyeri hekiminden işe giriş sağlık raporu alınamaz.

OSGB İşyeri hekimleri; işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve işe uygunluklarını onaylar. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri belirler ve işyeri sağlık gözetimlerini yaparlar.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde çalışacak çalışanların işe girişlerinde, işe uygun olduklarının fiziki muayene ve laboratuar tahlillerine dayanılarak hazırlanan OSGB sağlık raporu ile belirlenmesi zorunludur. Bu tip iş kollarında işe giriş sağlık raporu alınmadan işe başlatılması halinde çalışan başına 1350.TL para cezası uygulanmaktadır.

İşin devamı süresince asgari olarak çok tehlikeli işlerde yılda 1, tehlikeli işlerde 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde 5 yılda 1 tekrar sağlık raporu ve işyeri hekimi onayı işlemleri tekrarlanmak durumundadır. OSGB İşyeri hekiminin gerekli görmesi halinde ise sağlık raporu işlemleri yasal asgari süre gözetilmeksizin yapılır.

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORLARI NEREDEN ALINIR?

Gerek işe girişlerde işçi özlük dosyasının olmazsa olmazı olarak, gerekse İş Sağlığı ve Güvenliği alanının en önemli konusunu teşkil eden işe giriş ve periyodik sağlık raporu için nereden alınacak sorusunun cevabı oldukça merak edilen bir konu olmaktadır. Bunun yanı sıra, raporun maliyetleri kim tarafından karşılanmalı? Az tehlikeli ve 50’ den az çalışanı olan işyerleri için çalışanlar raporlarını nereden almalı? gibi sorular, çoğu işveren ve çalışan için cevaplanamaz hale gelmiştir.

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Raporunun hangi hallerde alınması ve periyodik verilmesini, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15. Maddesinde açıklanmaktadır.

Gece Çalışabilir Sağlık Raporu

Gece çalışabilir sağlık raporu için gece çalışma süresinin saat aralığını mevzuata göre irdelemek gerekir. Gece çalışma saati en geç saat 20.00’den başlamak kaydıyla en erken sabah saat 06.00’ya kadar en fazla 11 saat süren saat aralığıdır.

Normal çalışma süresinin yarısından çoğu saat 20:00 ile 06:00 gece dönemine rast gelmesi gece çalışması olarak sayılır. Gece çalışmasında 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili bazı Yönetmelikler, gece çalıştırılacak işçiler bakımından işverene bazı yükümlülükler getirmiştir. İşveren, gece döneminde çalışacak işçileri gece vardiyasında ya da postasında çalıştırmadan önce sağlık bakımından gece çalışmasına uygun olduklarını sağlık raporu ile belgelemek zorundadırlar. İlgili Kanun Tüzük ve Yönetmeliklere göre “4857 sayılı İş Kanunu m. 76 ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu m.30” çıkarılan Yönetmeliklerin hükümlerinde “gece çalışmasına uygunluk raporu” düzenlemesi yapılmıştır.

Gece çalışabilir sağlık raporu için Çalışma Bakanlığının mevzuatında herhangi bir rapor örneği bulunmamaktadır. Gece çalışabilir sağlık raporu hakkında birçok sorunun net cevabı mevzuatta tam olarak yer almamaktadır. “Gece çalışabilir sağlık raporu nasıl alınır? Gece çalışabilir raporu nasıl verilir, Gece çalışabilir raporu nasıl alınır, Gece çalışabilir raporu nereden alınır, Gece çalışabilir raporu örneği, Gece vardiyasında çalışabilir raporu, Gece çalışması sağlık raporu örneği, Gece çalışabilir raporu, Gece çalışabilir raporu ile ilgili aramalar, Gece vardiyası sağlık raporu”

Ancak işyeri hekimleri işe giriş sağlık raporu verirken ya da periyodik sağlık taramasında, işin niteliğine göre gece vardiyasında çalışacaklar için ek laboratuvar tetkikleri isteyerek çıkan sonuçlara göre İşe Giriş / Periyodik Muayene Formuna “Gece Çalışabilir“ ibaresini de yazarak sağlık raporunu verir. Verilen bu işe giriş sağlık raporu veya periyodik sağlık raporu aynı zamanda Gece Çalışabilir Sağlık Raporu’ nunda yerine geçer. Çünkü yukarıda bahsettiğimiz gibi mevzuatta Gece çalışabilir sağlık raporu için düzenlenmiş bir rapor formu bulunmamaktadır.

Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu

Yüksek yerlerde çalışmalarında bir engel olmadığının gösterildiği sağlık raporudur. İş sağlığı ve güvenliği sınırları içinde yüksekte çalışma raporuna yer verilse de mevzuatlarda gece çalışabilir sağlık raporu olmadığı gibi yüksekte çalışabilir sağlık raporu da bulunmamaktadır. İşyeri hekimi tarafından yüksek yerlerde çalışacak kişilerden ek olarak laboratuvar tetkikleri istenir. Sonuçlara göre hekim tarafından verilen sağlık raporunda ‘’yüksekte çalışabilir’’ onayı verilmelidir.